Regulamin

Operatorem Serwisu jest Digital University sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 752854, nr NIP: 5252761729, REGON: 381660468, kapitał zakładowy w wysokości 12.500,00 złotych (dalej: „Digital University”).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE
1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Digital University za pośrednictwem Platformy.
1.2. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
1.3. Zarejestrowanie się na Platformie i korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
1.4. Na potrzeby Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
1.4.1. Adres E-mail – adres poczty elektronicznej podany w formularzu kontaktowym lub w procesie rejestracji przez Użytkownika.
1.4.2. Dane Kontaktowe – następujące dane Użytkownika podane w formularzu kontaktowym lub w procesie rejestracji – imię i nazwisko lub nazwa firmy/ nr telefonu, adres e-mail, stanowisko.
1.4.3. Formularz Rejestracyjny – formularz rejestracyjny służący do założenia Konta na Platformie, znajdujący się na stronie www.dte.digitaluniversity.pl.
1.4.4. Informacje Poufne – wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z dostępem do Platformy, które nie są powszechnie
dostępne, w szczególności informacje organizacyjne, handlowe, finansowe, prawne, księgowe, dane osobowe, informacje o produktach, usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach, pomysłach lub planach i know-how.
1.4.5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4.6. Konto – konto Użytkownika zawierające dane oraz wszelkie treści udostępnione przez Użytkownika na Platformie, umożliwiające korzystanie z Platformy.
1.4.7. Kurs – kursy Digital Transformation Expert Poziom 1, Digital Transformation Leader, udostępnione na Platformie przez Digital University
1.4.8. Materiały – wszelkie materiały udostępnione na Platformie w ramach oferowanego przez Digital University Kursu.
1.4.9. Grupa dyskusyjna - w ramach kursu użytkownicy mają możliwość publikowania postów w grupie dyskusyjnej. Posty widoczne są tylko dla osób zapisanych do kursu. Autor postów występuje pod loginem (Imię, nazwisko lub dana jaką podał podczas rejestracji).
1.4.10. Organizacja – osoba prawna lub podmiot wskazany w art. 331 Kodeksu cywilnego), a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawierając umowę z Digital University nabywa prawo do uczestniczenia w Kursie przez wskazanych przez siebie Użytkowników będących pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami lub agentami Organizacji.
1.4.11. Strony – strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.4.12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Digital University na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Platformy.
1.4.13. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy za pośrednictwem Konta, w tym także osoba należącą do Organizacji.
2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY
2.1. Korzystanie z funkcjonalności Platformy możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu.
2.2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń w przedmiocie:
2.2.1. zapoznania się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień;
2.2.2. zgodności z prawdą wszelkich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkich informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.
2.3. Z Platformy mogą jedynie korzystać osoby, które mają Konto Użytkownika.
2.4. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania w celu aktualizacji i modyfikacji  swojego Konta (za pośrednictwem odpowiedniego panelu technicznego).
2.5. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z grupy dyskusyjnej w ramach kursu.
2.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Digital University nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Użytkownika oraz ich prawdziwość.
2.7. Na platformie są kursy odpłatne. Ich cena jest dostępna pod adresem: dte.digitaluniversity.pl.
2.7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa i zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Zgodnie z powyższym, Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
2.7.1. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić korzystanie z Platformy przez innych Użytkowników;
2.7.2. nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych;
2.7.3. niewykorzystywania Platformy – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
2.7.4. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
2.7.5. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Digital University oraz podmiotów z nim współpracujących;
2.7.6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
2.7.7. powstrzymywania się od umieszczania na Platformie oraz przekazywania za jej pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz nieuprawnionego korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich i nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku;
2.7.8. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Platformy.
2.8. W przypadku, gdy Digital University stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, ma prawo usunąć jego Konto, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną z wezwaniem do zaniechania naruszeń – w terminie nie krótszym niż 7 dni (za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w procesie rejestracji).
2.9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Platformy jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Platformy bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także publikowania i dostarczania
w ramach Platformy jakichkolwiek treści bezprawnych. Ponadto Digital University zastrzega sobie prawo do usuwania treści umieszczanych na Platformie przez Użytkownika (w całości lub w części), a nawet zablokowania jego dostępu do Platformy w przypadkach, gdy zamieszczane treści naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
2.10. Kurs składa się z filmów, wykładów, prezentacji oraz innych materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Digital University.
2.11. Wśród Materiałów mogą znajdować się też odesłania (hiperłącza) do materiałów (jak artykuły, filmy, prezentacje czy podcasty) publicznie dostępnych w Internecie. Decydując się na korzystanie z nich, Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad stron lub platform internetowych, w ramach których dany materiał jest udostępniany.
2.12. Każdy Użytkownik będzie miał możliwość pobrania za pośrednictwem Konta certyfikatu potwierdzającego ukończenie Kursu, jeżeli:
2.12.1. spełni wymagania niezbędne do zaliczenia Kursu,
2.12.2. uzyska pozytywny wynik z egzaminu kończącego dany Kurs.
2.13. Organizacja może wykupić dostęp dla dodatkowych Użytkowników.
3. WARUNKI TECHNICZNE
Korzystanie z Platformy wymaga od Użytkownika komputerem lub urządzeniem mobilnym (jak tablet lub smartphone) połączonym z Internetem oraz dowolną przeglądarką internetową albo przeglądarką mobilną na systemy Android, iOS.
4. ZAŁOŻENIE KONTA i ZAWARCIE UMOWY
4.1. Założenie Konta przez Użytkownika, który jest osobą fizyczną, w tym osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą przebiega zgodnie z poniższą procedurą:
4.1.1. rejestracja Użytkownika w Platformie polega na poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu, a także potwierdzeniu Adresu E-Mail poprzez kliknięcie w link aktywujący. Użytkownik otrzymuje link aktywujący na Adres EMail. Do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego konieczne jest podanie Danych Kontaktowych. 
4.1.2. wykupienie dostępu do Kursu odbywa się za pomocą Konta. Płatności za Kurs dokonywane są za pośrednictwem form płatności
udostępnionych przez Digital University.
4.1.3. po zaksięgowaniu opłaty, Użytkownik otrzyma na Adres E-Mail potwierdzenie zawarcia umowy oraz dane umożliwiające mu dostęp
do Kursu.
4.2. Założenie Konta przez Użytkowników działających z ramienia Organizacji przebiega zgodnie z poniższą procedurą:
4.2.1. Organizacja przesyła zapytanie dotyczące Kursu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Digital University albo drogą mailową na adres kontakt@digitaluniversity.pl (co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu). Organizacja podaje Digital University Dane Kontaktowe oraz inne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Digital University przesyła Użytkownikowi na Adres E-Mail cenę Kursu, którego dotyczyło zapytanie z uwzględnieniem zadeklarowanej liczby Użytkowników oraz dane niezbędne do wykonania przelewu.
4.2.2. płatność dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego. Po zaksięgowaniu płatności Organizacja Organizacja przekazuje Digital University dane kontaktowe użytkowników.
4.2.3. Digital University zakłada konto Użytkownikom.
4.3. Użytkownik ma dostęp do wykupionego Kursu (i związanych z nim Materiałów) przez okres podany w ofercie (Digital Transformation Expert - 3 miesiąc e, Digital Transformation Leader - 6 miesięcy)
4.4. Podczas procesu zakupu, rejestracji, jak i zakładania Konta Organizacja oraz Użytkownik zobowiązani są do podania aktualnych i prawdziwych danych (w tym danych dotyczących swojej działalności gospodarczej), a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
4.5. W trakcie zakupu, rejestracji oraz podczas korzystania z Usług, Organizacja oraz Użytkownik zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do Platformy.
4.6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług obejmujących funkcjonalności zgodnie z dostępem przyznanym przez Digital University.
4.7. Digital University nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności w przypadku podania przez Organizację lub Użytkownika Konto fałszywych informacji, ani za to, jakich Użytkowników oddeleguje do Kursu Organizacja.
4.8. Organizacja odpowiada za wszelkie działania wszystkich jej Użytkowników.
4.9. Digital University zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
4.10. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem (lub Organizacją) z chwilą udostępnienia Użytkownikowi linku aktywacyjnego.
5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
5.1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Platformy, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Digital University lub osób trzecich, w tym w szczególności dostawcy środowiska teleinformatycznego Platformy i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane na Platformie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej.
5.2. Digital University udziela Użytkownikom licencji do przeglądania Materiałów. Użytkownik ma prawo pobrać do własnej przestrzeni dyskowej (dysk lokalny lub cloud) Materiały jedynie w przypadku, gdy Digital University przewidział taką techniczną możliwość, umieszczając dedykowany przycisk „Pobierz” przy danych Materiałach.
5.3. Do korzystania z materiałów udostępnionych na Platformie w ramach Kursu upoważniony jest wyłącznie Użytkownik, do którego przypisane jest dane Konto.
5.4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
5.4.1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
5.4.2. umieszczanie odesłań w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
5.4.3. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;
5.4.4. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
5.4.5. wykorzystywanie materiałów do celów szkoleniowych, prezentacji dla odbiorców niebędących Użytkownikami;
5.4.6. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania;
5.4.7. pobierania Materiałów, z zastrzeżeniem pkt 5.2 Regulaminu.
5.5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Platformy.
5.6. Opisana wyżej licencja nie obejmuje materiałów (jak artykuły, filmy, prezentacje czy podcasty) publicznie dostępnych w Internecie, do których Digital University jedynie odsyła za pośrednictwem hiperłączy. Korzystanie z nich wymaga przestrzegania zasad dotyczących własności intelektualnej witryn, na których dane materiały zostały publicznie udostępnione.
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: kursy.digitaluniversity.pl. 
7. WYGAŚNIĘCIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE, USUNIĘCIE KONTA
7.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony, przy czym korzystanie z danego Kursu jest możliwe wyłącznie w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania kodu aktywacyjnego do Konta lub potwierdzenia otrzymania dostępu dla kolejnych Użytkowników w ramach Organizacji. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Konta z Platformy. Użytkownik może wystąpić do Digital University o usunięcie z Platformy danych jego Konta, zgodnie z zasadami wynikającymi z Polityki Prywatności. W takim
przypadku, Digital University niezwłocznie usunie takie dane, chyba że uzna, że zatrzymanie ich kopii jest potrzebne Digital University ze względu na obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ze względu na możliwą obronę przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.
7.2. Użytkownik będący Konsumentem lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienie od umowy Użytkownik zobowiązany jest poinformować Digital University o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. e-mail wysłany na adres kontakt@digitaluniversity.pl lub pismo wysłane pocztą na adres Digital University Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
7.4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje:
7.4.1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, jeżeli przy składaniu zamówienia na Kurs zdecydował poprzez oznaczenie właściwego pola
w Formularzu Rejestracyjnym, że Usługa ma być świadczona niezwłocznie po złożeniu zamówienia;
7.4.2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który rozpoczął korzystanie z kursu.
7.4.2. od momentu, w którym pierwszy Użytkownik działający z ramienia Organizacji rozpoczął korzystanie z dostępu do Kursu.
7.5. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług oraz usunąć Konto. Wraz z usunięciem Konta, Użytkownik traci dostęp do wszelkich Materiałów i Kursu. Rezygnacja z korzystania Usług przed ukończeniem danego Kursu nie uprawnia Użytkownika (ani ewentualnie jego Organizacji) do otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty za Kurs w jakiejkolwiek części.

8. GWARANCJA SATYSFAKCJI 
8.1. Jeśli wartość merytoryczna programów Digital Transformation Leader i/lub Digital Transformation Leader Hybrid, nie była zgodna z programem i informacjami, jakie otrzymał konsument, lub nie spełniła oczekiwań konsumenta, może on, zwrócić się do Digital University z prośbą o zwrot kosztów zakupu. Czas na zwrot to 14 dni od daty zakupu kursu. Prośbę o zwrot kosztów zakupu należy wysłać mailem na adres: kontakt@digitaluniversity.pl.
8.1.1. Warunkiem zwrotu są (dwa warunki, które muszą wystąpić jednocześnie):
8.1.2. opisanie przyczyn niezadowolenia z kursu. 
8.1.3 realizacja kursu Digital Transformation Leader lub Digital Transformation Leader Hybrid, na poziomie nie przekraczającym 10%.8.1.4 
Koszty zakupu udziału w Kursie zostaną zwrócone 30 dni od odstąpienia od umowy.

9. POUFNOŚĆ
9.1. Strony zobowiązują się, w trakcie trwania Umowy oraz w okresie 3 (słownie: trzech) lat od dnia jej wygaśnięcia na jakiekolwiek podstawie, do nieujawniania osobom trzecim w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych.
9.2. Strona jest zwolniona z dochowania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 8.1 powyżej, w odniesieniu do Informacji Poufnych, które stały się publicznie znane bez winy tej Strony; Strona ta otrzymała zgodnie z prawem od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; w momencie ich ujawnienia były już znane tej Stronie bez obowiązku zachowania poufności; albo Strona ta jest zobowiązana ujawnić ze względu na decyzję sądu lub innego organu uprawnionego do wydania takiej decyzji lub ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
9.3. Każda ze Stron zobowiązana będzie do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia ujawnienia. Strony zobowiązane będą do współdziałania w celu podjęcia stosownych kroków zmierzających do uniknięcia bądź zmniejszenia skutków ujawnienia Informacji
Poufnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości.
10. REKLAMACJE
10.1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Platformy.
10.2. Reklamacje mogą być w szczególności przesyłane w formie elektronicznej na adres kontakt@digitaluniversity.pl (prosimy o podanie w tytule wiadomości słowa: „reklamacja”. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
10.3. Digital University ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Decyzja Digital University dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres wskazany w reklamacji.
10.4. Digital University zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Digital University będzie niemożliwe.
10.5. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Digital University dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: kontakt@digitaluniversity.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony
sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Digital University zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
11.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Digital University nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nieprzestrzeganiem przez Organizacje lub Użytkowników postanowień Regulaminu.
11.2. Digital University nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od Digital University.
11.3. Digital University zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy i dostępności materiałów, a także aby informacje zamieszczane w ramach Platformy były jak najwyższej jakości.
11.4. Digital University zastrzega prawo do okresowych przerw technicznych niezbędnych do usunięcia ewentualnych awarii. Digital University dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Platformy usług;
12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Digital University zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
12.2. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie wskazanym przez Digital University, jednak nie krótszym niż 2 tygodnie od chwili poinformowania o nim Użytkowników zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
12.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na internetowej stronie internetowej Platformy i może być w każdej chwili bezpłatnie pobrany. 

 Regulamin aktualny na dzień 22 listopada 2022r.